Förskoleklass

I förskoleklassen kan förskolans och skolans arbetssätt och metodik kombineras. Det är ett av syftena med förskoleklassen och det ger förskoleklassen en egen identitet. Här ska två verksamheter, med både likheter och skillnader, mötas och bli en tredje – en verksamhet som ur barns perspektiv har det bästa ur två världar. Man kan säga att förskoleklassen är en bro mellan förskolan och skolan.

På Domarringens skola finns i år tre förskoleklasser. Domarringens skola är en hälsofrämjande skola. Vi ser till att barnen får röra sig mycket både ute och inne. Vi har en fantastisk utemiljö med Röbo inpå knuten så steget ut i naturen är inte långt. Vi arbetar med musik och rörelse både i klassrummet och i idrottshallen. Vi har gemensamma frilufts- och utedagar, då eleverna i alla förskoleklasserna leker och har kul tillsammans.

Vårt värdegrundsarbete bygger på skolans ledord ”HÄJ” Hjälpsam Ärlig och Juste. Arbetet i klasserna kan se lite olika ut, men arbetet utgår från LGR 22. Vi lägger stor vikt vid den fria leken som utvecklar barnens samarbetsförmåga och hänsynstagande, vilket lägger grunden för trygghet och respekt. Det i sin tur skapar bra förutsättningar för inlärning.

Vi arbetar med förberedande läs-, skriv- och matematikinlärning. På höstterminen använder vi Skolverkets obligatoriska bedömningsmaterial Hitta Språket och Hitta Matematiken. Bedömningsmaterialet används sedan som grund för den fortsatta planeringen, allt för att ge eleverna det stöd och utmaningar de behöver för sin kunskapsutveckling. Genom lek och praktiska övningar som stimulerar språklig medvetenhet och matematiskt tänkande gör vi eleverna nyfikna på att vilja lära mer.

 

Uppdaterad: