Arbetslag Grön

Lise-Lotte Lundqvist 1A, 1B,1C, 1D

Nathalie Persson, 1A

Johanna Pettersson, 1B

Suzanne Boström, 1C

Åsa Eronen, 1D

Marcus Karlsson, 1A

Oskar Kjellin, 1D, fritids grön

Erik Samuelsson, 1D, fritids grön

Thomas Sabel, fritids grön 

Madelene Bosell, fritids grön

Jimmy Eriksson, fritids grön

Uppdaterad: