Vision och verksamhetsidé

 

Vision Domarringens skola:

En trygg och utvecklande mötesplats där alla elever lyckas!

Vår verksamhetsidé

Domarringens skola erbjuder en utbildning av hög kvalitet med en verksamhet  från förskoleklass till årskurs 5 samt fritidshem.Här finns också en förberedelseklass med 12 platser för nyanlända elever i åk 4-5.På vår skola får alla elever en god grund för sitt livslånga lärande, i en skolmiljö där de känner trygghet, delaktighet och motivation att lära. Tillsammans formar vi en lärmiljö med målet att alla elever ska trivas och lyckas.

Vi är stolta över att våra elever får med sig goda kunskaper. Pedagogernas fokus på lärande är viktig, liksom att vi visar höga och positiva förväntningar på varje elevs utveckling. Att föräldrar får tydlig information och bjuds in till delaktighet och samarbete kring barnens skolgång bidrar också till goda resultat. Skolans fina läge nära både stad och grönområden ger oss tillgång till fantastiska lärmiljöer även utanför skollokalerna, som vi aktivt tar till vara i undervisning och lärande.

Utbildningen på Domarringens skola genomsyras av begreppet Hälsa. Vår verksamhet främjar elevernas mångsidiga utveckling och en positiv och hälsosam livsstil. Därigenom får eleven även en viktig grund för en god långsiktig kunskapsutveckling. Samarbetet med skolrestaurangen Lyckan och elevernas delaktighet genom Hälsorådet är några viktiga beståndsdelar i det arbetet.

Den demokratiska värdegrunden utvecklas från förskoleklass till åk 5. Domarringens gemensamma värdegrundsarbete i vardagen kallas HÄJ, en förkortning för ledorden ”Hjälpsam, Ärlig och Juste”, som integreras i allt arbete med eleverna. Personalen bemöter alla med respekt, ingriper direkt om någon blir illa behandlad och vi ser olikheter som berikande. Arbetet med elevhälsa och likabehandling är en naturlig del av alla medarbetares uppdrag.

Runt varje elev och klass på skolan finns ett arbetslag med pedagogisk personal med olika uppdrag som alla samverkar för kvalitet i elevernas utbildning.Elevhälsoteamet stödjer arbetslagen och eleverna utifrån sina olika professioner. Alla vuxna har ett gemensamt och eget ansvar för alla skolans elever. Skolans ledningsorganisation präglas av tydlighet, delaktighet och välfungerande arbetsprocesser.

Personalens professionalism och förmåga att samverka är en viktig framgångsfaktor för Domarringens verksamhet. Vi vidareutvecklar ständigt vår pedagogiska kompetens genom kollegialt lärande med utgångspunkt i pedagogisk forskning och beprövad erfarenhet.

Här leder personalens trivsel, engagemang och utveckling till en meningsfull, individanpassad och lärorik undervisning för alla våra elever.


/Alla medarbetare på Domarringens skola

Uppdaterad: