Verksamheter & årskurser

Domarringens skola - En trygg och utvecklande mötesplats där alla elever lyckas!

Förskoleklass:

Sitt första år på Domarringen går eleverna i förskoleklassen. Vi har tre förskoleklasser. I förskoleklasserna samarbetar förskollärare, lärare i fritidshem och elevassistenter tillsammans med eleverna. 

Lågstadiet:

Till årskurs ett börjar eleverna årskursvis på en av enheterna Gul, Grön eller Flygeln. Då får eleverna lära känna nya pedagoger. Där arbetar lärare, fritidspersonal och elevassistenter tillsammans med eleverna under deras tre år på lågstadiet. 

Fritidsavdelningar

På Domarringen har vi fyra fritidsavdelningar för eleverna från förskoleklass till årskurs tre: Röd, Grön, Gul och Flygelns fritids. Fritidshemmet delar lokaler med skolan, eleverna är alltså kvar i samma lokaler på fritidstid som de är i på skoltiden.

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

Åk 4-5

Till årskurs fyra organiserar vi nya klasser. Eleverna tillhör sedan samma klass i årskurs fyra och fem. 

FBK 4-5

Vi har en förberedelseklass med plats för 12 elever i årskurs 4-5. Eleverna i förberedelseklassen har också en klasstillhörighet i någon av klasserna i årskurs 4 eller 5.