Förväntansdokument

Gemensamt förväntansdokument för Uppsalas kommunala grundskolor

Förtroendefulla relationer mellan elev, vårdnadshavare och skola är viktiga för en lyckad skolgång. I skollag och läroplan tydliggörs de förväntningar elev och vårdnadshavare kan ha på skolan. Skola och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång och ska skapa de allra bästa förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Det kräver att skola och hem samarbetar.

Detta förväntansdokument förtydligar vad som gäller inom Uppsala kommuns kommunala skolor. Forskning visar att positiva förväntningar bidrar till ökade förutsättningar för att elever ska bli motiverade till skolarbete. Därmed ökar även förutsättningarna för elever att nå utbildningens mål. En trivsam miljö innebär att alla bidrar genom att visa hänsyn, har ett trevligt språk och värnar om skolans yttre och inre omgivning. En skola fri från kränkningar bygger på att alla har tolerans för och respekterar olikheter.

Som elev och vårdnadshavare kan du förvänta dig att skolan tydliggör sitt arbete med de åtaganden som skolan har. Som vårdnadshavare kan du också förvänta dig att skolan informerar om viktiga rutiner, ordningsregler, lämpliga kontaktvägar till skolan och andra praktiska frågor.

Skolan förväntar sig att vårdnadshavare tar del av den information som delas genom den kontaktväg som skolan använder. Andra förväntningar är att vårdnadshavare respekterar och följer de rutiner, regler och riktlinjer som upprättats av skolan. Vårdnadshavare förväntas även stötta sitt barn och ge förutsättningar för barnets lärande.

Elever förväntas, utifrån mognad och förmåga, följa de rutiner och regler som finns på respektive skola. De rättigheter som finns för alla elever i skolan motsvaras också av skyldigheter.

Domarringens skolas förväntansdokument

Nedan förtydligas vad som gäller på Domarringens skola, som ett komplement till Uppsala kommuns grundskolors övergripande förväntansdokument

Som elev/vårdnadshavare kan du förvänta dig följande av skolan

 • Att eleverna får en undervisning som är väl förankrad i styrdokumenten.
 • Att skolan arbetar för att alla elever ska ha inflytande och vara delaktiga i sitt lärande och i sitt skolarbete.
 • Att skolan kontinuerligt ger elev och vårdnadshavare information om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling.
 • Att skolan hjälper och stöttar eleverna både i skolarbetet och i det sociala samspelet.
 • Att skolan arbetar för att alla elever ska trivas och känna sig trygga i skolan.
 • Att all personal arbetar förebyggande och alltid griper in vid misstanke om kränkande behandling och hjälper eleverna hantera konflikter eller andra problem.
 • Att skolan informerar om viktiga rutiner, ordningsregler, lämpliga kontaktvägar till skolan och andra praktiska frågor via hemsidan.

Av dig som är vårdnadshavare förväntar vi oss följande

 • Att du i första hand tar kontakt med mentor eller närmast berörd lärare om du undrar över något eller om något i skolarbetet känns otydligt.
 • Att du förmedlar en positiv inställning till skolan.
 • Att du deltar i de möten och samtal som skolan kallar till.
 • Att ditt barn kommer till skolan i tid och med rätt utrustning.
 • Att du ansvarar för att ditt barn uppfyller skolplikten, dvs deltar i den obligatoriska undervisningen.
 • Att du tar del av information i Unikum.
 • Att du anmäler sjukfrånvaro i Skola 24 samt ansöker om planerad ledighet skriftligt på en ledighetsansökan.

Av dig som är elev på skolan förväntar vi oss följande:

 • Att du tar ansvar för och engagerar dig i ditt skolarbete och försöker göra ditt bästa.
 • Att du följer skolans värdegrund och ledord HÄJ - Hjälpsam-Ärlig-Juste.
 • Att du bidrar till allas arbetsro och respekterar att skolan är en arbetsplats.
 • Att du tar del av och följer de ordningsregler som finns upprättade.
 • Att du tar ansvar för och är rädd om vårt gemensamma material och vår miljö.
 • Att du säger till, eller på något sätt signalerar när du inte förstår, när någon gjort dig upprörd eller när något annat inte står rätt till.
Uppdaterad: