Elevhälsa

 

Elevhälsoteamets sammansättning och ansvar

Elevhälsan verkar för en positiv helhetssyn för elevernas välbefinnande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsoteamet träffas en gång per vecka. Rektor eller biträdande rektor leder mötet. 

Rektor har det yttersta och övergripande ansvaret för elevhälsan på skolan och ska leda det arbetet. Om rektor får kännedom om att en elev har behov av särskilt stöd, ska hen se till att behovet utreds. Beslut om utredning, stödinsatser och åtgärdsprogram fattas av rektor.

Specialläraren har god kännedom om skolans behov av specialpedagogiska insatser på olika nivåer. Detta möjliggörs bl a av ett systematiskt screeningarbete, se screeningplan. Vid komplicerade inlärningssituationer arbetar specialpedagogen tillsammans med arbetslagen med att synliggöra och undanröja hinder med hjälp av extra anpassningar i lärandemiljön utifrån ett helhetsperspektiv. Till varje klass är en specialpedagog kopplad och är därmed en länk till elevhälsoteamet. Specialpedagogen utreder och bedömer elevers behov av särskilt stöd och ger stöd vid upprättande av åtgärdsprogram. Specialpedagogen är en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor.

Logopeden arbetar med att stödja elevernas språkliga utveckling, utreda orsaker till svårigheter, ta fram åtgärder, arbeta med dessa och följa upp dem tillsammans med elev, vårdnadshavare, pedagoger och övriga elevhälsan. Handledning till pedagoger ingår i logopedens uppdrag. ​

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Skolsköterskan hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov. Skolläkaren träffar elever och vårdnadshavare för medicinska bedömningar och ger råd vid skolrelaterade hälsoproblem.

Skolpsykologen har kunskaper om barn och ungdomar på både individ, grupp och systemnivå och tillför psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet samt i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Skolpsykologen genomför utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevens förutsättningar för lärande och behov av stöd. Skolpsykologen utreder elever utifrån beslut av rektor. Vid basutredning gäller beslut från EHM. Skolpsykologen kan även erbjuda handledning och utbildning för pedagoger och assistenter.

 Skolkuratorn står för elevhälsans psykosociala insatser och bidrar med socialt och psykosocialt perspektiv. Arbetsuppgifterna består till stor del av samtal såsom stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal, liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras vårdnadshavare. Kuratorn utreder och bedömer vid behov elev eller elevgrupps sociala och psykosociala situation och samarbetar med olika aktörer utanför skolan. Skolkuratorn arbetar i huvudsak utifrån uppdrag från elevhälsoteamet. Vårdnadshavarna bör meddelas innan en enskild elev träffar skolkuratorn.

Studie- och yrkesvägledare, tjänsten köps in vid behov

Skolpsykolog

Birgitta Carlsson

Skolsköterska

Kristina Aktiv

Kurator

Fanny Hedman

Logoped

Maria Birck

Kajsa Hesselius

Speciallärare

Karin Holm Sandkvist

Speciallärare

Linda Bjerking

Speciallärare
Uppdaterad: