Vision och verksamhetsidé

 

Vision Domarringens skola:

En trygg och utvecklande mötesplats där alla elever lyckas!

Vår verksamhetsidé

Domarringens skola erbjuder en utbildning i toppklass för elever mellan 6 och 12 år. Tre verksamheter ingår i vårt utbildningskoncept; förskoleklass, grundskola för skolår 1-5 och fritidshem för år F-3. Vi samarbetar även med närliggande Domarringens fritidsklubb som erbjuder fritidsverksamhet för elever i år 4-6. Tillsammans formar vi en lärmiljö med målet att alla elever ska lyckas.

Vi ger eleverna en god grund i det livslånga lärandet, i en skolmiljö där de känner trygghet, delaktighet och lust att lära. På Domarringens skola genomsyrar begreppet Hälsa utbildningen. Här främjar vi elevernas mångsidiga utveckling samt lägger grunden för en positiv och hälsosam livsstil. Genom detta ger vi också alla elever goda förutsättningar att lyckas i sin kunskapsutveckling.

Personalens kompetens, professionalism och samverkan är de viktigaste framgångsfaktorerna för Domarringens verksamhet. Vi vidareutvecklar ständigt vår pedagogik genom kollegialt lärande med utgångspunkt i pedagogisk forskning och beprövad erfarenhet. Personalens höga engagemang och utvecklingsvilja är nyckeln till en meningsfull, individanpassad och utvecklande undervisning för alla elever.

Det innebär för oss:

Att vi har ett gemensamt ansvar för alla våra elever

Att alla elever, föräldrar och personal ska känna sig trygga och trivas på skolan

Att vi har likabehandlingsarbetet i fokus

Att vi har höga och tydliga förväntningar på eleverna

Att vi har en hög måluppfyllelse

Att vi är en hälsofrämjande skola

Det uppnår vi bl.a. genom:

En kompetent, pedagogiskt utbildad och engagerad personal

Ett respektfullt bemötande i alla situationer och möten. En trivsam, stimulerande och säker skolmiljö.

Vårt värdegrundsarbete i vardagen kallat HÄJ. Ledord är hjälpsam, ärlig och juste

En undervisning som eleverna upplever meningsfull och är delaktiga i.

Föräldrar och elever får en tydlig bild av elevens kunskapsutveckling.

Ett aktivt arbete med hälsa, där rörelse- och hälsotid ingår schemat.


/Alla medarbetare på Domarringens skola

1 december 2015